Máy tăng áp thủy lực không khí SUNTES DB-3223A-02

Máy tăng áp thủy lực không khí SUNTES [Phát hành lò xo không khí] 
Model: DB-3223A-02 

 - Dầu được sử dụng: Dầu phanh (Dầu thực vật)
 - Xi lanh chính: 3 / 4B * 24ST (DB-2203MS-01)
 - Lượng dầu xả: 5 cc (5 x 10 -1 L) 
 - Áp suất không khí làm việc: 0,05 ~ 0,69 MPa (0,5 ~ 7 kgf / cm 2 )
 - Tăng tỷ lệ: 5,5
 - Nhiệt độ không khí và chất lỏng làm việc: 0 ~ 50 ° C
 - Nhiệt độ môi trường làm việc: -20 ~ 60 ° C
 - Chống rung: 3G
Sản xuất tại Nhật Bản
Hình ảnh:Một số dòng Suntes:
B00208
B00239
B00364-02
B00365-02
B00366-02
B-3012A
B-3223A
BD-3010AF-01 
BRG-PIPE21S1-7R 
DB PAC-20
DB PAC-30
DB00238
DB-0105
DB-0105-01-1M 
DB-0105-100 
DB-0107-0.5M
DB-0113-2M
DB-0300-03 
DB-0306-01
DB-0306-02
DB-0306-A03 
DB-0309-02 
DB-0309-A01 
DB-0312-01
DB-0400-K
DB-0400-K01A
DB-0401-K
DB-0401-K01A 
DB-0405-K
DB-0405-K01A 
DB-0428-K
DB-0428-K01
DB-0428-K01A
DB-0429-K 
DB-0429-K01
DB-0429-K01A
DB-0430-K
DB-0430-K01
DB-0430-K01A
DB-0431-K01
DB-0433 
DB-0433-01B 
DB-0433-01E 
DB-0433-K
DB-0433K-01B
DB-0433-K01C 
DB-0433-K01E
DB-0434-K
DB-0435-01A 
DB-0435-K
DB-0435-K01A
DB-0435-K01B 
DB-0450-K04
DB-0450-K54
DB-0451-K03
DB-0451-K53
DB-0452-K03
DB-0452-K53
DB-0454-K01
DB-0454-K02
DB-0454-K03
DB-0455-K01
DB-0455-K01E
DB-0455-K02
DB-0455-K04
DB-0480-K01
DB-0481-K01
DB-0482-K01
DB-0483-K01
DB-0484K-01
DB-0484-K01 
DB0503 
DB-0503E
DB-0503E-01 
DB-0504-01
DB-0504E
DB-0504E-01 
DB-0511E
DB-0511E-01 
DB-0511H
DB-0511H-01 
DB-0513E
DB-0521H
DB-0521H-01 
DB-0521T
DB-0522H
DB-0522T
DB-0523E
DB-0523E-01
DB-0525E
DB-0525FB
DB-0526FB
DB-0527FB
DB-0531H
DB-0533H-01 
DB-0533T
DB-0533T-1 
DB-0534H
DB-0535FB
DB-0536FB
DB-0537FB
DB-0538FB
DB-0621-2.1/8B
DB-0621-2.1/8R
DB-0621B-2.1/8
DB-0706-01
DB-2008
DB-2008B 
DB-2008K
DB-2008K-01
DB-2012B
DB-2020A-5-01 
DB-2021 
DB-2021 BK-21/8R 
DB-2021B
DB-2021B 2-1/8B-L
DB-2021B 2-1/8B-R
DB-2021B-2.1/8 
DB-2021B2-1/8B 
DB-2021B-21/8R-00 
DB-2021BB -2.1/8
DB-2021BB- 2-1/8R
DB-2021BB-1.3/8 
DB-2021BB-2.1/8 
DB-2021BB-2.1/8L
DB-2021BB-2.1/8R
DB-2021BB-21/8 
DB-2021BK-2.1/8R
DB-2021BK-2·1/8L 
DB-2021S
DB-2021S 2-1/8
DB-2021S 2-1/8′′ BR 
DB-2021S 2-1/8′′BL 
DB-2021S P 
DB-2021S-1 3/8 
DB-2021S-1·3/8B 
DB-2021S-1·3/8K 
DB-2021S-2 L 
DB-2021S-2 R
DB-2021S-2.1/8
DB-2021S-2.1/8K-R/L 
DB-2021S-2.1/8L
DB-2021S-2.1/8R 
DB-2021SB 2.1/8R 
DB-2021SB-1·3/8 
DB-2021SB-2 1/8L
DB-2021SB-2.1/2R 
DB-2021SB-2.1/8
DB-2021SB-2.1/8L 
DB-2021SB-2.1/8R
DB-2021SK-2.1/8
DB-2021SK-2.1/8R 
DB-2021SK-2·1/8
DB-2021SK-2·1/8R
DB-202IB-2 1/8B-R 
DB-2051
DB-2051 2-5/8
DB-2051 3-1 /4B 
DB-2051 3-1/4
DB2051 B-3.1/4 
DB-2051B-2.5/8 
DB-2051K-3 1/4
DB-2058
DB-2082-01
DB-2082-2.1/8B
DB-2082-2.1/8K 
DB-2102
DB-2102C
DB-2103
DB-2104
DB-2104C
DB-2105
DB-2105C
DB-2106
DB-2106C
DB-2123
DB-2123C
DB-2173
DB-2183
DB-2183D
DB-2184
DB-2184D
DB-2185
DB-2185D
DB-2203MS-01
DB-2203S-01
DB-2277A
DB-2277A-03 
DB-2334
DB-2413
DB-2415
DB-3002A
DB-3002A-01 
DB-3002A-02
DB-3002A-1
DB-3002A-1/-2 
DB3002A-1-01 
DB-3002A-1-01 
DB-3002A-109 
DB-3002A-2
DB-3002A-2-01 
DB-3002A-Z 
DB-3003A
DB-3003A-1
DB-3003A-2
DB-3003A-2-01
DB-3004
DB-3004-01C 
DB-3004A
DB-3004A-01 
DB-3004A-5-01-R 
DB-3004H
DB-3004H-101 
DB-3004H-110 
DB-3004M 
DB-3004M-01 
DB-3004M-01C 
DB-3005A 
DB-3005A-01 
DB-3005H
DB-3005H-110 
DB-3005M
DB-3005M-01 
DB-3005M-1-01-00 
DB-3010A
DB-3010AF
DB-3010A-04-01
DB-3010A-120R 
DB-3010A-3 
DB-3010A-4
DB-3010A-4-01 
DB-3010A-5 
DB-3010A-5-01
DB-3010A-5-11-00
DB-3010AF
DB-3010AF-01
DB-3010AF-02 
DB-3010H
DB-3010M
DB-3012-3-01
DB-3012-4
DB-3012-5 
DB-3012A
DB-3012A-2 
DB-3012A-2 -01 
DB-3012A3-01 
DB-3012A-4
DB-3012A-4-01
DB-3012A-4-1 
DB-3012A-5 
DB-3012A-5-01
DB-3012A-5-1 
DB-3012A-5-11
DB-3012A-5-21
DB-3012M
DB-3017AF
DB-3020-3 
DB-3020-5 
DB-3020A
DB-3020A-05
DB-3020A-120L 
DB-3020A-138 
DB-3020A-160
DB-3020A-2 
DB-3020A-3-01 
DB-3020A-3-01-L
DB-3020A-3-01-R 
DB-3020A-4-01 
DB-3020A-5 
DB-3020A-5-01
DB-3020A-5-01-L 
DB-3020AF
DB-3020AF-01 
DB-3020AF-01-L 
DB-3020AF-02 
DB-3020AF-02-L 
DB-3029AF
DB-3029AF-01 
DB-3029AF-01B 
DB-3029AF-02 
DB-3030A-5-01 
DB-3032A
DB-3032A-01
DB-3032AF
DB-3032AF-01 
DB-3032AF-01B-03
DB-3033A
DB-3033A-01 
DB-3033AF
DB-3033AF-01
DB-3033AF-01-B01 
DB-3033AF01B02 
DB-3033AF-01B-03 
DB-3033AF-01-L 
DB-3033AF-01-R 
DB-3033AF-02 
DB-3033AF-11-L 
DB-3033AF-11-R 
DB-3033AF-12-L
DB-3033AF-12-R 
DB-3033AF-154-L
DB-3033AF-154-R
DB-3034A
DB-3034A-05-01 
DB-3034A-118 
DB-3034A-130 
DB-3034A-132
DB-3034A-4-01-L 
DB-3034A-4-01-R 
DB-3034A-5-01
DB-3034A-5-01-L 
DB-3034A-5-01-R 
DB-3034A-5-01-R/L
DB-3034A-5-L 
DB-3034A-5-R 
DB-3034AF
DB-3035AF
DB-3035AW
DB-3035AW-44 
DB-3035AW-45 
DB-3035AW-5-01
DB-3035AW-55-01 
DB3035-K01A
DB-3037A
DB-3038A
DB-3038AF
DB-3038AF-01
DB-3038AF-03
DB-3038AF-11
DB-3038AF-21
DB-3039A
DB-3039AF
DB-3039AF-01
DB-3039AF-02 
DB-3039AF-11
DB-3045Y
DB-3055YF
DB-3055YFW
DB-3060Y
DB-3223-100
DB-3223A
DB-3223A-01 
DB-3223A-02
DB-3223A-03 
DB-3223A-100
DB-3223A-12 
DB-3223A-13
DB-3223AV-02 
DB-3233 
DB-3233-01 
DB-3233A
DB-3233A-01
DB-3233A-03
DB-3233A-1-01 
DB-3233A-11 
DB-3233A-13 
DB-3233AV-01
DB-3233AV-02 
DB-3235A-01 
DB-3246A
DB-3246A-01 
DB-3256A
DB-3256A-01
DB-3264A-11 
DB-3303AF12-L 
DB-3303AF12-R 
DB-3630A-01
DB-3631A 
DB-3632A 
DB-3632A-01
DB-3635A-01
DB-3640A-01
DB-3641A-01
DB-3645A-01
DB-3650A-01
DB-3723A
DB-3723A-01
DB-3723A-02
DB-3723A-03
DB-3733A
DB-3733A-01
DB-4010AF
DB-4010EF
DB-4011AF
DB-4011EF
DB-4020EF
DB-4020EF-70 
DB-4021EF
DB-4021EF-60
DB-4021EF-70
DB-4021EF-75 
DB-4022EF
DB-4031EF
DB-4032EF
DB-4032EF-60
DB-4032EF-70
DB-4032-EF-70
DB-5022H-01 
DB-5043YF
DB-5045YF
DB-5244AF
DB-5244AF-01 
DB-5410EF
DB-5503YF
DB-5503YF-05
DB-5503YF-55
DB-5508YF
DB-5508YF-05
DB-5508YF-55
DB-5520YF
DB-5520YF-02
DB-5520YF-06
DB-5520YF-56
DB-9292- B-105 
DBE-2124A-110 
DBE-2125EF-111 
DBE-3226EF-103 
DBE-322GEF-103 
DBF-100
DBF-103
DBF-104
DBF-105
DBF-106
DBF-107
DBF-108
DBF-200
DB-O113-01-3M 
DB-PAC-20
DB-PAC-30
DC-3002AF-01L 
DC-3002AF-01R 
DD-2021B-L
DF-3029AF-02
DB-2206S-01
DB-3246A-11
Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Động cơ Servo SGMAS-06ACA21 600W Yaskawa Sigma-III Series

Cảm biến Panasonic FX-551-C2-HT

Cảm biến tiệm cận Koyo APS4-12S-Z, APS4-12S-Z-D