Thắng từ ZKB-5BN Mitsubishi

Hollow shaft powder clutch ZKB-5BN Mitsubishi có mô men quán tính đầu ra 4.8x10¯³ kgm². Với công suất tản nhiệt 700 W giúp cho thiết bị đảm bảo được lượng nhiệt tỏa ra cân bằng. Chi tiết ZKB-5BN được thể hiện dưới bảng sau.
Thông số kỹ thuật hollow shaft powder clutch ZKB-5BN Mitsubishi
Tên Hollow shaft powder clutch ZKB-5BN Mitsubishi
Mô men xoắn định mức 50Nm 
Mô men quán tính đầu vào 9.5x10¯³ kgm² 
Trọng lượng 16 kg 
Dòng điện cuộn dây 2.15A 
Công suất 51.5W 
Mô men quán tính đầu ra 4.8x10¯³ kgm² 
Tốc độ quay 1800 r/phút 
Áp suất không khí cho phép làm mát 100x10³ Pa 
Lưu lượng dòng khí 0.6 l/phút 
Công suất tản nhiệt 700 W 

Hằng số thời gian 0.13s

Hình ảnh: Một số dòng Mitsubishi khác:

MITSUBISHI magnetic powder clutch, MITSUBISHI magnetic powder brake, MITSUBISHI tension controller,
1. ZX-YN magnetic powder brake 
2. ZX-YS magnetic powder brake 
3. ZX-YH magnetic powder brake 
4. ZKG-YN magnetic powder brake 
5. ZKB-YR Magnetic powder brake 
6. ZKB-YN magnetic powder brake 
7. ZKB-XN magnetic powder brake 
8. ZKB-HBN-C magnetic powder brake 
9. ZA-Y magnetic powder brake 
10. ZKB-BN magnetic powder clutch 11.ZKB-AN type magnetic clutch 
12.ZKA-AT type magnetic clutch 
13.ZKG-aN -type magnetic clutch 
14.ZKA-A type magnetic clutch 
15.ZA-aN -type magnetic clutch 
16.ZA-A type magnetic clutch 

Magnetic clutch: ZA-0.6A , ZA 1.2A1- , ZA-2.5AN1 , ZA-5AN1 , ZA-10A1 , ZA-20A1 , ZKB-0.06AN , ZKB-.3AN , ZKB-0.6AN , ZKG-5AN , ZKG -10AN , ZKG-20AN , ZKG-50AN , ZKB-1.2BN , ZKB-2.5BN , ZKB-5BN , ZKB-10BN , ZKB-20BN , hysteresis ZHA-1.2A , ZHA-2.5A , ZHA. 5A- tension Controller: LE-40MD , LE-50PAU , LE-P50A, LD-05ZX , LL-05ZX , LD-40PSU , LD-FX , LE-50PAU-SET , LD-30FTA , LE-40MTA-E , LE-40MTB-E , LE-30CTA , LD-30FTA-1AD , LX - the TD ** , LX-015TD , LX-030TD , LX-050TD
volume calculation unit via the LE-40MD
power amplifier: LE-50PAU LEP50A
tension controller: manual LD-05ZX LD-05ZX LD- 40PSU
tension controller: semiautomatic LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA
tension controller: fully automatic LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
analog input board: LD-30FTA-1AD
tension detector:LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD
tension meter : LM-10PD
tension amplifier: LM-10TA warp warping calculator: LE-40MD power amplifier: LE-50PAU LEP50A tension controller : Manual LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU
tension controller: semi-automatic LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA
 tension controller: fully automatic LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA analog input board: LD-30FTA-1AD
Tension Detector: LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD Tension Meter : LM-10PD Tension Expander : LM-10TA Warp Calculating Calculator: LE-40MD Power Expander Device: LE-50PAU LEP50A Tension Controller: Manual LD-05ZX LL-05ZX LD-40PSU Tension Controller: Semi-automatic LD-FX LE-50PAU-SET LD-30FTA
Tension controller: fully automatic LE-40MTA-E LE-40MTB-E LE-30CTA
analog input board: LD-30FTA-1AD
tension detector: LX-005TD LX-015TD LX-030TD LX-050TD LX-100TD LX-200TD
Tension gauge : LM-10PD tension expander: LM-10TA ZKG-5YN ZKG-10YN ZKG-20YN? ZKG-50YN? ZKB-0.06YN ZKB-0.3YN ZKB-5HBN/HBN-C ZKB-10HBN/HBN-C ZKB -20HBN/HBN-C ZKB-40HBN ZKB- 2.5WN ZKB-5WN magnetic powder clutch hollow shaft type , static coil , natural cooling: ZA-0.6A ZA-1.2A1 ZA-2.5AN1 ZA-5AN1  ZA-10A1 ZA-20A1 extension Shaft-type stationary coil , natural cooling: ZKB-0.06AN ZKB-0.3AN ZKB-0.6AN ZKG-5AN ZKG-10AN ZKG-20AN ZKG-50AN extended shaft-type stationary coil , forced air cooling: ZKB-1.2BN ZKB-2.5 BN ZKB -5BN ZKB -10BN ZKB-20BN
Hysteresis: ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA-5A
hollow shaft type , stationary coil , natural cooling: ZA-0.6Y ZA-1.2Y1 ZA-2.5Y1 ZA-5Y1 ZA-10Y1
ZA-20Y1 ZX-2.5YH ZX-5YH ZX-0.3YN-24 ZX-0.3YN-80 ZX-0.6YN-24 ZX-0.6YN-80 ZX-1.2YN-24 ZX-1.2YN-80
extended shaft type static coil , natural cooling: ZKB -0.06YN ZKB-0.3YN ZKB-0.6YN ZKG-5YN ZKG-10YN ZKG-20YN ZKG-50YN ZX-2.5YS ZX-5YS ZKB-10WN? ZKB -20WN ZKB -40WN ?ZA-0.6Y ?ZA-1.2Y1 ?ZA-2.5Y1 ?ZA-5Y1 ZA-10Y1 ?ZKB-0.6YN ?ZKB-1.2XN ?ZKB-2.5XN? ZKB-5XN ?ZKB-10XN ?ZKB-20XN ZKB-40XN ?ZKB-2.5HBN/HBN- C ?ZA-20Y1 ?ZA-40Y ?ZX-0.3YN-24 ?ZX-0.3YN-80 ?ZX-0.6YN-24 ?ZX-0.6YN-80 ?ZX-1.2YN-24 ?ZX-1.2YN- 80 ?ZX-2.5YH ?ZX-2.5YS ZX-5YH ?ZX-5YS ?ZHY-1.2A1 ?ZHY-2.5A extended shaft type static coil , natural cooling:
ZKB-0.06AN ZKB-0.3AN ZKB-0.6AN ZKG-5AN ZKG-10AN ZKG-20AN ZKG-50AN
extended shaft-type stationary coil , forced air cooling: ZKB-1.2BN ZKB-2.5BN ZKB
-5BN ZKB-10BN ZKB- 20BN Hysteresis ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA-5A

Hollow shaft type , static coil , natural cooling : ZA-0.6Y ZA-1.2Y1 ZA-2.5Y1 ZA-5Y1 ZA-10Y1
ZA-20Y1 ZX-2.5YH ZX-5YH ZX-0.3YN-24 ZX-0.3YN-80 ZX-0.6YN-24
ZX-0.6YN-80 ZX-1.2YN-24 ZX-1.2YN-80
extended shaft static coil , natural cooling: ZKB-0.06YN ZKB-0.3YN ZKB-0.6YN ZKG-5YN ZKG -10YN ZKG-20YN ZKG-50YN ZX-2.5YS ZX-5YS ZHY-40A ZHY-60A ZHY-100A2 ZHY-0.03B ZHY-0.08B ZHY-0.3B ZHY-0.6B ZKG-5AN ZKG-10AN ZKG-20AN ZKG -50AN ZKG-100AN ZKB-0.06AN ZKB-1.2BN ZKB-0.6AN? ZKB-1.2BN ZKB-2.5BN ZKB-5BN ZKB-10BN ZKB-20BN? ZKB-40BN ZKB-1.2B4-909 ZKB-5B4-909 ZKB-10B2-909 ZKB-20B2-909 ZA-0.6A1 ZA-1.2A1 ZA-2.5A1 ZA-2.5A1-905 ZA-5A1 ZA-10A1 ZA-20A1 ZHA-0.6B ZHA-1.2A ZHA-2.5A ZHA -5A1 ZHA-10A magnetic powder clutch hollow shaft type , stationary coil , natural cooling:ZA-0.6A ZA-1.2A1 ZA-2.5AN1 ZA-5AN1 ZA-10A1 ZA-20A1
ZA-ZA-1.2Y1 ZA-0.6Y 2.5 Y1 ZA-5Y1 ZA-10Y1 ZA-20Y1 ZA-40Y
ZX-2.5YH  ZX-5YH ZX-0.3YN-24 ZX-0.3YN-80 ZX-0.6YN-24
ZX-0.6YN-80 ZX-1.2YN-24 ZX-1.2YN-80 ZKB
-0.06YN ZKB -0.3YN ZKB-0.6YN ZKG-5YN ZKG-10YN ZKG-20YN
ZKG-50YN ZX-2.5YS ZX-5YS ZKB-1.2XN ZKB-2.5XN ZKB
-5XN ZKB- 10XN ZKB-20XN ZKB-40XN ZKB-2.5HBN-C ZKB-5HBN-C ZKB-10HBN-C
ZKB-20HBN-C ZKB-40HBN ZKB-2.5WN ZKB
-5WN ZKB-10WN ZKB-20WN ZKB-40WN ZHY-0.03 B
ZHY-0.08B ZHY-0.3B ZHY-0.6B ZHY-1.2A1
ZHY-2.5A ZHY-5A1 ZHY-10A ZHY-20A
ZA-0.6A1 ZA-1.2A1 ZA-2.5A1 ZA-2.5A-905
ZA-5A1 ZA-10A1 ZA-20A1 ZKB
-0.06AN ZKB-0.3AN ZKB-0.6AN
ZKG-5AN ZKG-10AN ZKG-20AN ZKG- 50AN ZKG-100AN ZKB-1.2BN ZKB
-2.5BN ZKB-5BN ZKB-10BN ZKB-20BN
ZKB-40BN ZHA-0.6B ZHA-1.2A1 ZHA-2.5A
ZHA-5A ZHA-10A ZHA-20A ZHA-40A
LE- 40MD  LE-50PAU LE-5AP-E LD-05ZX
LL-05ZX  LE-60EC  LD-40PSU LD-FX
LE-30CTN LD-30FTA LX-05BRR LE-40MTA-E
LE-40MTB-E LE-30CTA LD-30FTA- 1AD
cable for LX-TD  LM-10PD LM-10TA
LX-005TD LX-015TD LX-030TD
LX-050TD LX-100TD LX-200TD LX-005TD-909
LX-015TD-909 LX-030TD-909 LX-050TD-909
LX-100TD-909 LX-200TD-909 ZHY-40A
ZHY-60A ZHY-100A2 ZHY-0.03B
ZHY-0.08B ZHY-0.3B ZHY-0.6B

Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mr Nguyễn Hưng
Tel : 088 829 7586
Zalo : 088 829 7586
Email : hoanganhphuong008@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khối mở rộng điều khiển Encoder EL5101, ES5101 Beckhoff phân phối chính hãng

Bộ động cơ Servo SGM7G-30AFC61 Yaskawa 2.9kW

Động cơ servo MHMJ082P1S MINAS A5 750W Panasonic MHMJ Series